Privacy verklaring

Verschelling Assurantiën respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-klanten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Verschelling Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u, en u aan ons persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Deze persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen(witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

  De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:
 • Uw naam, adres en andere contactgegevens;
 • Klantgegevens zoals uw geboortedatum, nationaliteit, beroep en burgerlijke staat;
 • Uw identificatiegegevens zoals uw legitimatiebewijs(met BSN nummer);
 • Uw bankrekeninggegevens;
 • Gegevens van de te verzekeren objecten;


Beveiliging & bescherming
Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons op nemen.

Website
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om u contactverzoek of e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website beter te laten functioneren en om de website te kunnen analyseren. U kunt op uw PC, tablet of mobiele telefoon de geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen. Overigens maakt onze website geen gebruik van “tracking cookies”. Dit zijn cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens om een verzekeringsoplossing voor uw situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke verzekeringen u kunt gebruiken om de gevraagde risico’s af te dekken.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars en expertisebureaus.

Bij verzekeraars gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering. Bij expertisebureaus gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq overeenkomst.

Uw rechten
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan uzelf of aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, bank of advocaat, over te dragen of door te zenden. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u hierover. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat met de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik
Het opstellen van een goed  advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.
Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.
Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Delen met derden
Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, KiFiD en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor.

Heeft u vragen of klachten?
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Verschelling Assurantiën
Albert Joachimikade 3
4461 BG GOES

0614035176
E-mail             info@verschelling.nl
Website          www.verschelling.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.